ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Riaditeľstvo MŠ košické Oľšany oznamuje, 

že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 

sa uskutoční dňa 06.05.2019 v čase od 8 30 do 15,00 . 

V tento deň je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom. 

Žiadosť o prijatie si môžu rodičia vyzdvihnúť v budove MŠ alebo na web.sídle MŠ https://ms-kosickeolsany.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

 

Prijímanie detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhl. č. 308/2009 Z.z. Riaditeľka materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok a podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a zverejní po prerokovaní s pedagogickou radou.

 

Deň otvorených dverí:  03.05.2019 v čase od 8,30 hod. do 11.30 hod.
 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Prijímajú sa deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. ktoré dovŕšili štyri roky veku,

4. ktoré dovŕšili tri roky veku,
5. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu,
6. z iných obcí, ak je voľné miesto.

 

Ďalšie informácie o zápise, o kapacite a naplnenosti MŠ a o jej činnosti môžete získať: 

-na tel. č. 055/6950235, 

-osobne v MŠ,

-na www.ms-kosickeolsany.webnode.sk

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2019. 

Presný termín bude vypísaný na webe školy a vyhlásený obecným rozhlasom. 

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 25. mája 2019. 

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a zbytočne neodkladali, nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2019/2020 prijaté.

 

Anna Lajošová, riaditeľka MŠ