ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Košické Oľšany 133 oznamuje verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018/2019
 

Prijímanie detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhl. č. 308/2009 Z.z. Riaditeľka materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok a podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a zverejní po prerokovaní s pedagogickou radou.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Termín a miesto vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

od 02.mája 2018 do 22.mája 2018

Materská škola, Košické Oľšany 133,  osobne, tlačivá na stiahnutie na stránke školy

 

Miesto a termín  odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

Materská škola, Košické Oľšany 133 - do 31. mája 2018

 

Deň otvorených dverí:  03.05.2018 v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Prijímajú sa deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. ktoré dovŕšili štyri roky veku,

4. ktoré dovŕšili tri roky veku,
5. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu,
6. z iných obcí, ak je voľné miesto.

 

Ďalšie informácie o zápise, o kapacite a naplnenosti MŠ a o jej činnosti môžete získať  na tel. č. 055/6950235, osobne v MŠ,  prípadne na www.ms-kosickeolsany.webnode.sk

 

Mgr. Ingrid Dučáková, riaditeľka MŠ