Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy Košické Oľšany oznamuje verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2022/2023.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

v termíne 2.5.2022 – 6.5.2022 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast - v prípade neúplnosti týchto údajov, nie je možné žiadosť zaevidovať.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca doručiť:

 1. Osobne v stanovenom termíne
 2. Poštou
 3. Elektronickým podaním doručeným do elektronickej schránky materskej školy
 4. Podaním elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
 5. Zaslaním naskenovanej žiadosti do e-mailovej schránky materskej školy ms.kosickeolsany@centrum.sk (žiadateľ musí doručiť originál potvrdenia od lekára, ktoré je súčasťou žiadosti)

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do 30.6.2022.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov veku v zmysle § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú v MŠ vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

Počet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ – kapacita MŠ je 20 detí.

Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 9 až 12 zákona č. 245/2008, riaditeľka školy rozhodne o prijatí podľa poradia:

 1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu (vrátane) vek päť rokov
 2. deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
 4. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu (vrátane) vek 4 roky,
 5. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu (vrátane)  vek 3 roky,
 6. detí, ktoré dovŕšia k 31. augustu (vrátane) vek 2 roky.

Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa uprednostnia deti s trvalým bydliskom na území obce pred uchádzačmi s iným trvalým bydliskom.

 

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

bude zverejnené na webovej stráne od 11.4.2022

Bc. Mária Pekľanská, riaditeľka MŠ Košické Oľšany