Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.pdf (557253)

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo  termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 
  • elektronickou formou - ms.kosickeolsany@centrum.sk

  • poštou na adresu- Obecný Úrad Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 04442 Rozhanovce ,,Zápis detí do MŠ"

16003.pdf (183613)

NOVÉ !!!!

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

  •  podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou a poštou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 

  •  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ  vydá riaditeľka najneskôr do 15.06.2020.

Žiadosť o prijatie si môžu rodičia stiahnuť na web.sídle MŠ https://ms-kosickeolsany.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo MŠ košické Oľšany oznamuje, že zápis detí do materskej školy

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 

30.04.2020 v čase od 830 do 1300

04.05.2020 v čase od 1300 do 1530.

                                V tieto dni je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom.

Žiadosť o prijatie si môžu rodičia vyzdvihnúť v budove MŠ alebo na 

web.sídle MŠ https://ms-kosickeolsany.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

Ďalšie informácie o zápise, o kapacite a naplnenosti MŠ a o jej činnosti môžete získať:

-na tel. č. 055/6950235,

-osobne v MŠ,

-na www.ms-kosickeolsany.webnode.sk

Prijímanie detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhl. č. 308/2009 Z.z. Riaditeľka materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok a podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a zverejní po prerokovaní s pedagogickou radou.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie detí:

1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,

2. s odloženou školskou dochádzkou,

3. ktoré dovŕšili štyri roky veku,

 4. ktoré dovŕšili tri roky veku,

    5. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu,

6. z iných obcí, ak je voľné miesto.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ  vydá riaditeľka najneskôr do ........2020.

Presný termín bude vypísaný na webe školy a vyhlásený obecným rozhlasom.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 25. mája 2020.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie a  zbytočne neodkladali, nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2020/2021 prijaté.

Anna Lajošová, riaditeľka MŠ

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.pdf (452347)