Poplatky

 

Milí rodičia,

pobyt Vášho dieťaťa v Materskej škole v Košických Oľšanoch je pre Vás spojený aj s viacerými povinnosťami, preto by sme Vám chceli sprehľadniť všetky povinnosti a uľahčiť Vám tým ich plnenie. Veríme, že tieto informácie budú pre Vás užitočné a srdečne Vám ďakujeme za pochopenie.

 
Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Obce Košické Oľšany č.3/2008 je príspevok nasledovný:

Suma: 8,30 €
Termín platby: do 10. dňa v mesiaci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesačný príspevok na stravovanie

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe VZN Obce Košické Oľšany č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Košické Oľšany je výška úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v náväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovná:

Suma: 1,37 €/ deň (platí od 01.02.2019)
Termín platby: do 5. dňa v mesiaci
    
Ak pre množstvo povinností zabudnete uhradiť vyššie uvedené poplatky, 
dovolíme si Vás na túto skutočnosť upozorniť. 

 

Riaditeľstvo MŠ