Školský poriadok MŠ

Školský poriadok obsahuje:

 

Všeobecné ustanovenia

Článok 1 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

Článok 2   Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 3 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Článok  4  Ochrana spoločného a osobného majetku

Záverečné ustanovenia

--------------------------------------------------------------------------

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Košické Oľšany 133, 044 42  v zmysle § 153 zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na špecifické podmienky predmetnej materskej školy.

 

Článok 1

PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 • vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z.z.,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu zákona č. 245/2008 Z.z.,
 • úctu k jeho názorom, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na:

 • výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,
 • na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

Dieťa je povinné

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom školy,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 •  na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy,
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • pravidelne uhrádzať príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ,
 • dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť v súlade so školským poriadkom

Článok 2

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY

 

Charakteristika Materskej školy

 

Materská škola je bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Košické Oľšany, je jednotriedna s celodennou starostlivosťou. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 – do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

MŠ je umiestnená v staršom rodinnom dome, kde má k dispozícii jedno podlažie (prízemie). Má dva vchody: hlavný vchod pre zamestnancov MŠ, deti a ich rodičov a druhý vchod pre zamestnanca ŠJ pri MŠ. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie zariadenia a vybavenie zodpovedá veku, zdravotnej spôsobilosti, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí.      

Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii  nasledovné priestory:

denná miestnosť, ktorá slúži aj ako spálňa, je vybavená  účelovým nábytkom, ktorý zodpovedá veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a veľkostnému typu a účelu zariadenia. Hračky, učebné pomôcky a ďalšie predmety pre deti zodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi,

-  jedáleň,

vstupná chodba a šatňa, ktorá je vybavená detskými lavičkami a šatňovými skrinkami s úložným priestorom na odev a obuv,

-  zariadenie na osobnú hygienu detí,

-  zariadenie na osobnú hygienu dospelých.

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je ohraničená kovovým oplotením. Areál školy je prispôsobený na bezpečný pobyt detí vonku, na ktorom sú umiestnené herné prvky, lavičky a novovybudované certifikované multifunkčné ihrisko. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou.

 

Prevádzka MŠ

 

Materská škola  je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hod do 16:00 hod.

Riaditeľka MŠ: Mgr. Ingrid Dučáková

Konzultačné hodiny: individuálne, podľa potreby a dohody s rodičom

 

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ Košické Oľšany.

Kuchárka ŠJ: Ivana Porubčanová

Konzultačné hodiny: individuálne, podľa potreby a dohody s rodičom

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o prerušení prevádzky MŠ so súhlasom zriaďovateľa a príslušného RUVZ.

O organizácii činnosti a prevádzke MŠ počas vedľajších a  letných prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje požiadavky zákonných zástupcov, ktorí písomne vyjadrujú svoj záujem o prevádzku MŠ počas vedľajších a letných prázdnin, pokiaľ záujem nepresiahne 50% (10 detí) prevádzka je z ekonomických dôvodov prerušená. Počas letných prazdnin je prevádzka prerušená na 6 týždňov a zamestnanci si čerpajú riadnu dovolenku podľa plánu dovoleniek a následne vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci prípravu na nový školský rok.

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. Všetky termíny prerušenia prevádzky MŠ budú uverejnené na dostupných miestach materskej školy a na webovej stránke školy.  


DENNÝ PORIADOK

Realizácia výchovy a vzdelávania v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných aktivít, pričom ich súčasťou sú vzdelávacie aktivity. Ďalšími organizačnými formami sú časové úseky venované hrám a činnostiam podľa výberu detí, zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, záujmovým činnostiam, odpočinku a činnostiam spojeným so životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena).

Základné formy denných aktivít sú vymedzené v ich zvyčajnej časovej následnosti a sú prispôsobené podmienkam prevádzky, vekového zloženia detí ako aj podľa dosiahnutej fyzickej a psychickej úrovne detí v triede.

 

6.30        Otvorenie MŠ

Ø      Schádzanie detí

Ø      Hry a činnosti podľa výberu detí

Ø      Zdravotné cvičenie

Ø      Ranný kruh

8.30.-9.00  Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata

Ø      Vzdelávacie aktivity

Ø      Pobyt vonku

11.30- 12.15 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, obed

Ø      Odpočinok

14.30- 15.00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, olovrant

Ø      Hry a činnosti podľa výberu detí

Ø      Krúžková činnosť

16.00 Koniec prevádzky

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov v triede a v šatni materskej školy.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná a odsúhlasená zriaďovateľom.

 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

 

               1.     Zápis a prijatie detí do MŠ

 

a) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vrátane údajov o povinnom očkovaní vydáva zákonnému zástupcovi ošetrujúci lekár, pričom pri prvom nástupe do materskej školy musí toto potvrdenie obsahovať údaje o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

b) Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

c) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste. Dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté iba vtedy, ak bolo vyhovené všetkým, ktoré už 3 roky k 1. septembru dovŕšili, a v MŠ sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky § 3 ods. 1.

d) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. (podľa § 3 ods. 1,2,3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole)

e) V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

f) Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka (v termíne zápisu)  dostane zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti, rozhodnutie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne u riaditeľky školy a jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom.

g) Ak dieťa do materskej školy nenastúpi v termíne  nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí a rodič neoznámi dôvod prečo dieťa nenastúpilo postupuje riaditeľka MŠ nasledovne:

Ø      do 5 pracovných dní riaditeľka telefonicky upozorní zákonného zástupcu dieťaťa,

Ø      do 10 pracovných dní riaditeľka písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa na možné ukončenie dochádzky,

Ø      do  20 pracovných dní vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.

 

Rodičia sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie potrebné k riadnej evidencii dieťaťa a informácie o zdravotnom stave dieťaťa. Získavanie a spracúvanie osobných údajov dieťaťa je v súlade s § 11 ods. 7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Materská škola má právo získavať a spracúvať nasledujúce údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, informácie o fyzickom a duševnom zdraví,  mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej  a špeciálnopedagogickej diagnostiky. Získavanie a spracúvanie osobných údajov o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa je nasledujúce, a to: meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt.

 

Rodičia sú povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami, o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na výchovu a vzdelávanie.

Ak tak neurobia, riaditeľka MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpiť k tomu, že rozhodne o adaptačnom, diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého si overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania /§ 108 školského zákona/, prípadne či pristúpi po predchádzajúcom upozornení rodiča k vydaniu rozhodnutia o prerušení alebo predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ z toho dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa /Školský zákon § 28 ods.12 a 13 a ustanovenia § 3 ods.1 a 4 vyhlášky o MŠ/.

 

                2.    Dochádzka detí do MŠ

 

Rodič je povinný priviesť dieťa do MŠ do 8:00 hod a prevezme ho spravidla po 15:00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou, alebo triednym učiteľom.  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu MŠ a čas privádzania detí do MŠ. Nedodržiavanie prevádzkovej doby a neskoré privádzanie dieťaťa do MŠ sa považuje za porušenie školského poriadku materskej školy a pedagogický zamestnanec nie je povinný dieťa prevziať po 8.00 hod. Pri opakovanom porušovaní  dochádzky dieťaťa zo strany rodiča, môže riaditeľka MŠ po ústnom, písomnom upozornení ukončiť dochádzku dieťaťa.

V rámci platných zákonov sú stanovené podmienky, podľa ktorých nie je možné priviesť dieťa do MŠ:

Ø      ak je dieťa bledé, malátne, bolí ho brucho, má hnačku a zvracia,

Ø      ak má dieťa veľmi dusivý kašeľ,

Ø      ak malo deň predtým, keď bolo v MŠ teplotu (iba s lekárskym potvrdením, že je zdravé),

Ø      keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, rubeola, osýpky),

Ø      keď je napadnuté parazitmi (vši, mrle, hlísty, príznaky: vŕtanie v nose, svrbenie pokožky, svrbenie v konečníku a pod.),

Ø      keď má dieťa hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku,

Ø      keď má dieťa nápadne zelený výtok z nosa,

Ø      ak sa denne pomočuje,

Ø      ak je dieťa bacilonosičom až do vyliečenia.

 Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je zákonný zástupca dieťaťa povinný nahlásiť 1 deň vopred ak vie, že dieťa nebude prítomné v MŠ, v prípade náhleho ochorenia do 7.45 hod. telefonicky, prípadne osobne v MŠ. Zákonný zástupca dieťaťa je ďalej povinný dieťa nahlásiť na stravu 1 deň vopred ak vie, že dieťa nastúpi do MŠ telefonicky na t.č. 055/6950235.

Najneskôr do 5 pracovných dní oznámi zákonný zástupca dieťaťa dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží lekárske potvrdenie v prípade, že dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole bola choroba. V ostatných prípadoch opätovne podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza.

            Ak dieťa nebolo choré a jeho neprítomnosť v MŠ trvala viac ako 5 dní, rodič vypíše vyhlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa je zdravé (tlačivá sú dostupné na infonástenke v šatni, na webstránke školy). V prípade, že dieťa bolo choré, je potvrdenie o zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára nevyhnutné.

            Ak dieťa bez oznámenia o jeho neprítomnosti zákonným zástupcom nenavštevuje materskú školu súvisle viac ako 14 kalendárnych dní, považuje sa to za porušenie školského  poriadku a riaditeľka MŠ postupuje ako v bode g) v časti Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ
 

Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky :

Ø      ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa,

Ø      ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa,

Ø      ak rodič opakovane – aj po písomnom upozornení  porušuje Školský poriadok MŠ

 

         3.     Úhrada poplatkov

 

Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

 Rodičia sú povinní v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Košické Olšany č.3/2008  prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ:

Suma: 8,30 €/mesačne

Spôsob a termín platby: osobne v MŠ do 10. dňa v mesiaci (príspevok sa platí v hotovosti v MŠ, o čom vydá riaditeľka MŠ rodičovi potvrdenie o zaplatení)

Podľa § 28 ods.7 a ods. 8 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené nasledovné podmienky:

    a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej docházky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

    poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

    d) dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

    kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

    e) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená

    prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v

    týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a) až e) bude príspevok vrátený, alebo zapožičaný na úhradu na ďalší mesiac.

            Odpustenie poplatku je potrebné dojednať osobne, alebo telefonicky s riaditeľkou materskej školy. Časť príspevku platia rodičia i počas letnej prevádzky MŠ.  

 

Mesačný príspevok na stravovanie

Zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. Na základe VZN Obce Košické Olšany č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Košické Olšany je výška úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v náväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovná:

Suma: 1,12 €/deň

Spôsob a termín platby: osobne v MŠ do 5 dňa v mesiaci (príspevok sa platí v hotovosti v MŠ, o čom vydá riaditeľka MŠ rodičovi potvrdenie o zaplatení)

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ  môže po predchádzajúcom ústnom a písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa.

Vnútorná organizácia  MŠ

 

1.      Organizácia tried a vekové zloženie detí

Materská škola má 1 triedu  s vekovým zložením spravidla od 3 do 6 rokov dieťaťa.

 

2.      Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie  dieťaťa rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda.  Rodič je povinný odovzdať dieťa učiteľke až do triedy, nenecháva dieťa samé v šatni, alebo dokonca pri vchode do budovy. V takomto prípade učiteľka nezodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí.      

Pedagogický zamestnanec školy – učiteľka, ktorá má rannú pracovnú zmenu – je povinná každý deň pred prijatím dieťaťa do materskej školy zisťovať zdravotný stav a viesť záznam o uskutočnenom zdravotnom rannom filtri. O vykonávaní ranného filtra sa vedie denne písomný záznam. Prijatie dieťaťa môže odmietnuť, ak zistí, že nie je v poriadku.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

-        zvýšená telesná teplota,

-        ak malo deň predtým, keď bolo v MŠ teplotu (iba s lekárskym potvrdením, že je zdravé),

-        dráždivý kašeľ,

-        zápal očných spojiviek,

-        výtok z nosa,

-        pedikulóza – voš vlasová,

-        črevné ťažkosti – bolesť brucha, hnačka, zvracanie,

-        infekčné a prenosné choroby,

-        keď má dieťa vyrážky.

Ak zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje upozornenie pedagogického zamestnanca považuje sa to za porušenie školského poriadku a po ústnom a písomnom upozornení môže riaditeľka predčasne ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Ak rodičia privedú dieťa do MŠ a prejavia sa u dieťaťa uvedené príznaky v priebehu dňa, považuje sa to za porušenie školského poriadku školy, následne bude dieťa  odoslané domov. Nástup do MŠ bude možný len s potvrdením o zdravotnom stave od lekára!

Ak dieťa v MŠ ochorie počas dňa, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, (§ 7 ods.7 vyhlášky 306/2008 Z.z.) vyhotoví záznam v rannom filtri,  pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží zákonný zástupca lekárske potvrdenie!

Preberanie detí medzi učiteľkami prebieha písomnou formou na základe aktuálneho zoznamu s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho pedagóga.

      Pri odchode z materskej školy odovzdá učiteľka dieťa rodičovi, alebo osobe, ktorá je určená na prevzatie dieťaťa vopred uzatvoreným písomným splnomocnením (§ 7 ods.8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole ). Od tohto momentu zodpovedá za dieťa rodič, alebo osoba ním určená. Rodič dieťaťa (osoba splnomocnená na prevzatie dieťaťa) sa v priestoroch materskej školy po prebratí svojho dieťaťa zdržuje len nevyhnutný čas. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné písomne (fotokópia úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

V prípade, že si zákonný zástupca do 16:00 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

 1. telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných
 2. odvedie dieťa domov
 3. ak rodič nie je doma, vráti sa do MŠ, urobí záznam do ranného filtra, zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť ako aj svoju adresu domov
 4. zoberie dieťa domov k sebe, pričom na dvere MŠ vyvesí oznam o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície.
 5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa vylúčené

 3.   Styk s rodičmi

Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí z materskej školy, taktiež formou rodičovských zasadnutí alebo prostredníctvom oznamov v šatni. Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati. Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

 

4.    Organizácia v šatni

 Do šatne majú prístup rodičia, alebo splnomocnené osoby. Pri prezliekaní  a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a k poriadku.   Dieťaťu je vhodné priniesť pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy a na pobyt vonku, náhradné oblečenie. Na prezutie môžu mať deti papuče, ortopedické sandále, nie však šľapky. Zákonným zástupcom sa odporúča sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o obsah dňa v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských zasadnutí.

 

5.    Organizácia v umyvárni

Každé dieťa má svoj vlastný uterák, hrebeň, zubnú kefku a pohár, všetko označené menom. Za pravidelnú údržbu umyvárne, čistenie pohárov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec – školníčka.  Za pravidelnú výmenu uterákov detí 1x  týždenne zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.

   Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky v primeranom počte, učiteľka ich učí základným hygienickým návykom a samoobsluhe.

               Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učitelka.

 

6.   Organizácia pri podávaní jedla

     Jedlo sa deťom podáva v jedálni v čase od :

                        Desiata: 8.30- 9.00

                        Obed: 11.30-12.15

                        Olovrant:14.30-15.00

   Deti jedávajú v jedálni, jedlo im vydáva kuchárka ŠJ.

   Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá kuchárka ŠJ. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Každé dieťa má svoj označený pohár na pitný režim. Tieto poháre vyvára aj dezinfikuje kuchárka. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľka MŠ.  Pedagogickí zamestnanci vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla deti nenásilne usmerňujú. Za čistotu jedálne zodpovedá prevádzkový  zamestnanec - školníčka.

               Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca  povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje  o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( alergia na mliečne výrobky,...).

 

7.     Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4-5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. (§ 7 ods. 4 vyhlášky 306/2008 Z.z.)

            V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu. Pobyt vonku môže byť skrátený, alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teplota pod -10 o C a v čase letných horúčav.

            Pitný režim je zabezpečovaný podávaním čajov, stolovej vody, pripravovaných nápojov /ovocné šťavy – školské ovocie/ alebo čistej vody /podľa zváženia kuchárky/. Nápoje pripravuje kuchárka ŠJ do skleneného džbánu, deti majú vlastný označený pohár.

 

 8.    Organizácia v spálni

Prevádzkový zamestnanec - školníčka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. O čistotu ležadiel sa stará prevádzkový zamestnanec – školníčka. Po oddychu ležadlá upraví. Za výmenu posteľného prádla a pyžama je  zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ho prezlieka a perie podľa dohodnutého časového rozloženia každé 3 týždne. U mladších detí (3-4 ročných) je potrebné posteľné prádlo a pyžamo označiť menom. V prípade, že dieťa je choré je povinný rodič  prádlo vymeniť hneď po nástupe po chorobe z hygienických dôvodov.

 

9.   Krúžková  činnosť

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Zabezpečujú ju lektori, ktorí majú odbornú spôsobilosť, učiteľky MŠ. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Za bezpečnosť detí vtedy zodpovedá lektor, učiteľka MŠ. (§ 4 ods.9 a § 7 ods.5 vyhlášky 306/2008 Z.z.)

 

10.    Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas  školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy :

-         poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam     s podpismi poučených,

-         oboznámi študentky  so  Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

-         zaradí študentky do triedy

 

Článok 3

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, zamestnanci materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, Zákonníka práce, § 422 Občianskeho zákonníka, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy. Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

a)   prihliadať na základné fyziologické potreby detí

b)  vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov

c)   zaistiť bezpečnosť a ochranu detí

d)  poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

e)   viesť evidenciu školských úrazov, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze

            Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.

            V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo dvaja učitelia.

            V  budove MŠ sú umiestnené lekárničky na poskytnutie prvej pomoci. Pri úraze alebo iných komplikáciách bude dieťaťu ihneď poskytnutá prvá pomoc pedagogickými zamestnancami  a následne podľa závažnosti bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa telefonicky riaditeľkou MŠ.  Postup zamestnancov MŠ pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí v MŠ upravuje vnútorný predpis pre oznamovanie vzniku školských úrazov a nebezpečných udalostí, k spísaniu záznamu a postupu pri jeho odškodnení vydaný riaditeľkou MŠ v súlade s Metodickým usmernením č. 4/2009-R z 11. februára 2009. V materskej škole sa deťom nesmú podávať žiadne lieky.

            Na vychádzku sú učiteľky povinné brať terčík a reflexné vesty, vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si poškodiť zdravie ( ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.).

Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 zákona.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tomto vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi možno použiť hromadné dopravné prostriedky.(§ 7 ods. 9 vyhlášky 308/2009 Z.z.) Materská škola môže organizovať pobyty v škole v prírode, výlety, exkurzie, športové výcviky len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.(§28 ods.17 zákona 245/2008 Z.z.)   

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.(§ 7 ods. 8 vyhlášky 306/2008 Z.z.)

 

1. Opatrenia v prípade pedikulózy:

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská.  Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vši (nepokoj dieťaťa, neprimerane vyrušovanie, nesústredenosť, škrabanie sa, viditeľný výskyt hnid vo vlasovej časti hlavy učiteľka oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Do príchodu zakonného zástupcu dieťa izoluje. Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (predovšetkým čiapky, šály), jeho osobná a posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa do kontaktu  neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi ostatných detí, prípadne, aby ich iné deti nepoužívali.

Po príchode zákonného zástupcu dieťaťa riaditeľka/učiteľka MŠ odporúči návštevu pediatra za účelom potvrdenia diagnózy pedikulózy a podľa jeho pokynov zabezpečia  odvšivavenie dieťaťa. Zároveň rodiča požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť prip. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasatou časťou hlavy (hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom BIOLIT na lezúci hmyz.

Riaditeľka školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (osobne, informácia na informačnej nástenke, a pod.), že na škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia budú v detských kolektívoch vykonavať preventívne opatrenia priebežnym sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vši u ďalších deti, pričom v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrú vlasovú časť hlavy a vyhotovia o tom záznam v rannom filtri. Riaditeľka školy požiada rodičov o spoluprácu, tzn. aby tiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú tak pedagogickí ako aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že ochorenie (pedikulóza)  bolo zlikvidované  a dieťa je zdravé.

 

2. Ochrana pred sociálnopatologickými javmi:

 

V zmysle Dohovoru o Právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu deti pred socialnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní deti a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vyvinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupraci s vedením školy, prípadne s centrom pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušny odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušne oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému spôsobu života, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukove programy zakomponovať do plánovania.

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli školy zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať riaditeľku školy, ktorá vykoná okamžité opatrenia.

Článok  4

OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

 

Vchod do MŠ je zabezpečený bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy, brány vlastní riaditeľka školy, učiteľka, školníčka, od školskej jedálne kuchárka ŠJ. Bránu a budovu materskej školy odomyká prítomná učiteľka na rannej smene.

Po 8.00 hodine sa brána a vchod do budovy uzamykajú a za uzamknutie budovy a brány zodpovedá školníčka. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

            Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Vetranie miestností sa uskutočňuje za prítomnosti zamestnanca MŠ.

            Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár uvedený v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. 

            Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná skontrolovať všetky priestory MŠ, odložiť didaktickú techniku na určené miesto, uzamknúť vchod do MŠ, bránu pokiaľ nie je prítomná školníčka, inak uzamyká vchod do MŠ, bránu školníčka po ukončení pracovnej smeny.

Osobné veci si deti odkladajú do skriniek. Nedoporučujeme nosiť deťom cenné predmety a ozdoby z drahých kovov /za stratu nezodpovedáme/. Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určenom mieste.

 

Záverečné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so :

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole, vyhláškou MŠ SR č.308/2009 Z. z. o materskej škole, VZN Obce Košické Oľšany č.3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, VZN Obce Košické Oľšany č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach na úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v náväznosti na odporúčané výživové dávky.

 

A) Zmeny a doplnky školského poriadku materskej školy schvaľuje riaditeľka MŠ po prerokovaní v Pedagogickej rade a zo zriaďovateľom.

B) Rodičia svojím podpisom potvrdia, že boli so školským poriadkom oboznámení a budú ho v plnom rozsahu rešpektovať.

C) Školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2015 a týmto dňom sa ruší Školský poriadok MŠ z 01.09.2013 a jeho dodatky.

Školský poriadok prerokovaný v pedagogickej rade dňa  26.08.2015

Prerokovaný na prevádzkovej porade dňa 26.08.2015

Prerokovaný na zasadnutí rodičov dňa 27.08.2015

 

 Mgr. Ingrid Dučáková                                                           Slavomír Horváth 

  Riaditeľka MŠ                                                                    Starosta obce 

 

Dodatok č.1 ku školskému poriadku MŠ.docx (22383)