Sme jednotriedna materská škola s celodennou starostlivosťou, ktorej zriaďovateľom je Obec Košické Oľšany.

 

Budova MŠ je samostatná, je prízemná, tvorí ju prístupová chodba, šatňa, 1 trieda, ktorá slúži ako herňa a aj ako spálňa, jedáleň, kuchyňa, sociálne zariadenie a školský dvor.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

v čase od 6.30 do 16.00 hod.

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

Materská škola uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu

 "Poznávaj a uč sa hrou".