Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie detí internými projektami, ktorými podporuje záujmy detí, rozvíja osobnosť dieťaťa, upevňuje vzájomné vzťahy a spoluprácu s rodinou.

  

    PROJEKT: "ZDRAVÁ ŠKOLA"

Projekt vychádza z našich reálnych možností, úspechov z minulého obdobia i predsavzatí, ktoré sme si stanovili pri skvalitnení prostredia MŠ.

 Pri  plnení projektu sa zameriame na oblasti:

  1. Správna životospráva a zdravý životný štýl
  2. Fyzické zdravie – podpora pohybových aktivít
  3. Ochrana životného prostredia – Environmentálna výchova
  4. Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Našou snahou a úsilím je formovať názory na správny a zdravý spôsob života v danom prostredí. Chceme dať našim deťom, ich rodičom a všetkým zamestnancom školy možnosť realizovať sa v zdravšom štýle života a životospráve, premieňať svoje životné podmienky, ponúknuť príležitosť urobiť ďalší krok k zdravšej budúcnosti.

Hlavné ciele projektu:

Ø    Podporovať zdravie, zdravší spôsob života formou pozitívneho ovplyvňovania správania sa detí , ale i učiteľov a rodičov k vlastnému zdraviu, a tým zvýšiť zodpovednosť každého jedinca za svoje zdravie.

Ø      Zvýšiť fyzickú zdatnosť, chrániť a podporovať zdravie detí prostredníctvom pohybových aktivít.

Ø      Znižovať chorobnosť detí udržiavaním zdravého prostredia školy.

Ø      Utvárať základy environmentálnej kultúry a environmentálneho cítenia.

Ø    Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi a odborníkmi, uplatňovať konkrétne poznatky a skúsenosti z oblasti zdravotnej a environmentálnej výchovy detí.

Ø     Otvoriť školu rodičom a realizovať rozličné spoločné stretnutia, informovať ich o dianí v materskej škole prostredníctvom webovej stránky a školského časopisu.

Ø      Podporovať a prehlbovať otvorený vzťah dôvery učiteľ-dieťa, učiteľ-rodič a vzájomnú spoluprácu medzi školou a rodinou.

 

PROJEKT: „ŽIVOT S ROZPRÁVKOU“

Projekt je zameraný na získanie pozitívneho vzťahu k médiám a to najmä ku knihám.  Ak chceme, aby sa z našich detí stali  čitatelia na celý život, ich prvotným zážitkom  by mal byť dobrý pocit, potešenie a zábava. Práve preto je potrebné venovať viac pozornosti, viac s deťmi  komunikovať a vrátiť sa k čítaniu kníh,  k poznávaniu regionálnych ľudových tradícii.

Chceme priblížiť deťom a rodičom v školských aktivitách  radosť z čítania,  pripomenúť im čaro kníh a pocit blízkosti a dôvernosti, ale aj niektoré ľudové zvyky, tradície, ľudových umelcov a ich tvorbu. 

Ciele projektu:

Ø      Primerane veku sa orientovať v mediálnom svete.

Ø      Chápať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné a pozitívne.

Ø      Uvedomiť si negatívne vplyvy, ktoré určité mediálne posolstvá prinášajú.

Ø      Chápať základné princípy mravnosti.

Ø      Získať pozitívne postoje ku knihe, k literárnemu a dramatickému umeniu, k regionálnym ľudovým tradíciám.

Ø      Nachádzať originálne riešenia v rámci rozvíjania tvorivých schopností v estetických činnostiach.

Ø      Prejaviť záujem o spevácke, pohybové a dramatické činnosti.