Rada školy

 

Obec Košické Oľšany podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia 

Rady školy dňa 14.09.2020 

potvrdila zriadenie Rady školy pri Materskej škole Košické Oľšany 133, 

dňom 15.09.2020.

 

Predseda RŠ:                                             JUDr. Magdaléna Mináriková 

 

Členovia RŠ:

Za pedagogických zamestnancov:            Lucia Ondrejová

Za nepedagogických zamestnancov:        Katarína Stoklásová

Za rodičov:                                            Dušan Bobanec

Delegovaný člen za obec:                        Pavol Pančišin

 

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods.16 zákona č. 596/2003 Z.z. štyri roky a končí dňa 14.09.2024.