MILÍ RODIČIA A NÁVŠTEVNÍCI,

Vítame Vás na stránke Materskej školy Košické Oľšany

 

Sme jednotriedna materská škola s celodennou starostlivosťou, ktorej zriaďovateľom je Obec Košické Oľšany.

Budova MŠ je samostatná, je prízemná, tvorí ju prístupová chodba, šatňa, 1 trieda, ktorá slúži ako herňa a aj ako spálňa, jedáleň, kuchyňa, sociálne zariadenie a školský dvor.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6.30 - 16.00 hod.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Materská škola uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj a uč sa hrou".

Realizujeme projekty: " Zdravá škola" a " Život s rozprávkou" v spolupráci s rodinou.

 

PROJEKT „ POHYB – ZDRAVIE – ZÁBAVA“

 

            SPP a Nadácia SPP aj v tomto roku vyhlásila už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci ľuďom a obciam vo všetkých regiónoch Slovenska. Aj naša obec sa do tohto projektu zapojila so žiadosťou o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska pre deti vo veku od 2 do 7 rokov v areáli Materskej školy. Aj keď sme sa neumiestnili na víťaznej priečke, napriek tomu však naša obec získala bonusovú cenu  "za mimoriadne zaujímavý projekt".

Projekt s názvom „Pohyb – zdravie – zábava“ bol podporený sumou 4.114.- eur.

Areál školy bude slúžiť predovšetkým deťom materskej školy, ktorá mala ihrisko v nevyhovujúcom stave a o to vzácnejší je tento dar pre celú školskú komunitu, ktorá prostredníctvom riaditeľky školy a zriaďovateľa dlhodobo hľadala cesty, ako ihrisko revitalizovať.  To sa nakoniec podarilo. Tešiť sa s deťmi môžu samozrejme aj ostatní, nakoľko nové ihrisko bude v popoludňajších hodinách celoročne sprístupnené deťom od 2 - 7 rokov a ich rodičom.

Podľa harmonogramu aktivít projektu sme následovne zrealizovali:

  • Aktivitu 1 – projektovú prípravu ihriska, ktorú nám zabezpečila obyvateľka obce p. Reperová,
  • Aktivitu 2 – zakúpenie multifunkčného detského ihriska a ďalších herných prvkov projektu, príprava plochy pre montáž v spolupráci s rodičmi, nezamestnanými z obce, montáž multifunkčného detského ihriska a herných prvkov, ktoré boli montované dodávateľom a to firmou Maquita s.r.o.
  • Aktivita 3 – Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.11.2014 o 15.00 hod. a ktorého sa zúčastnili zriaďovateľ MŠ a žiadateľ projektu Obec Košické Olšany v zastúpení p. starostom Slavomírom Horváthom, poslanci Obecného zastupiteľstva, zamestnanci Materskej školy a samozrejme nechýbali hlavní účastníci otvorenia a to deti Materskej školy Košické Olšany a ich rodičia, ďalej deti vo veku 2 – 7 rokov v obci. Na úvod vystúpila s krátkym príhovorom p. Sedláková, ktorá zastupovala Obec Košické Olšany, riaditeľka MŠ p. Mgr. Ingrid Dučáková, ktoré potom spoločne s p. poslancom Jánom Stanislavom otvorili multifunkčné ihrisko prestrihnutím pásky. Radosť a nadšenie detí bolo neopísateľné. Spokojné a usmiate detské tváre, ale aj tváre dospelých napovedajú, že si otvorenie nového multifunkčného ihriska užili. A čo dodať na záver? Poďakovanie patrí všetkým, ktorí väčším či menším pričinením prispeli k úspešnému ukončeniu projektu. Okrem hlavného sponzora SPP a Nadácie SPP si dovoľujeme vyjadriť osobitné poďakovanie Obecnému úradu, zamestnancom Materskej školy, rodičom p. Forgáčovi, p. Pančišinovi, p. Knapovej Ľudmile, p. Pančišinovej, p. Knapovej Marianne, obyvateľke obce p. Repperovej a nezamestnaným z obce.
  • Do budúcnosti plánujeme vybudovať ešte pre deti pieskovisko, opraviť chodník, betónovú plochu, upraviť plochu ihriska vysiatím trávnika a výsadbou okrasných drevín podľa finančných možností v spolupráci so zriaďovateľom. 
 
                                                                                                                  Mgr. Ingrid Dučáková, riaditeľka MŠ

 

 

Novinky

akcie február

17.02.2020 11:53
2-2020.pdf (382880)

prerušenie prevádzky z dôvodu chorobnosti detí

13.02.2020 09:00
OZNAM   Oznamujeme rodičom, že so súhlasom RÚVZ v Košiciach a zriaďovateľom bude od 14.02.2020 do 18.02.2020 prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.                        ...

Zátvor-RÚVZ KE

07.02.2020 11:35
zátvor.pdf (175751)

január oznamy

14.01.2020 00:00
1-2020.pdf (352140)

oznamy na december

13.12.2019 07:54
december 2019.pdf (202928)

vianočný december

21.11.2019 13:27
december 2019.pdf (1038265)

zmena NOVEMBER

04.11.2019 14:52
november.pdf (589746)

zátvor-jesenné prázdniny

29.10.2019 12:38
   1.zátvor-jesenné prázdniny   Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude od 30.10.2019 do 31.10.2019 prerušená prevádzka materskej školy .  Nástup detí do MŠ:...

zmena aktivít

21.10.2019 14:27
zmena 10.pdf (458032)

Lekárka opäť apeluje na rodičov: Choré a nedoliečené dieťa do kolektívu nepatrí

21.10.2019 14:17
najmama.aktuality.sk/clanok/282075/lekarka-opat-apeluje-na-rodicov-chore-a-nedoliecene-dieta-do-kolektivu-nepatri/?fbclid=IwAR0iEeoJzkPiAkOc8gZ0TaBo0y2oO7pufjuFWyHtWqeqtAdqBVdVH3fFSLA Pri ktorých príznakoch by už malo dieťa zostať doma a liečiť sa? Ako rodičia sa neustále stretávame s tým, že sa v...

október 201

30.09.2019 12:09
10-2019.pdf (713897)

zátvor

24.09.2019 08:30
                                                   1.Prerušenie prevádzky-chorobnosť detí   Oznamujeme...

september

16.09.2019 09:39
  Land Art Dňa: 18.09.2019 o...

stretnutie rodičov

19.08.2019 12:37
Vážení rodičia.pdf (422173)